Regulamin Programu Partnerskiego AMAZONA

Regulamin AMAZONA

Poniższy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Partnerem, a AMAZONA. Akceptacja postanowień poniższego regulaminu jest warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego AMAZONA. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu, nie powinieneś przystępować do AMAZONA!

1. Przystąpienie do programu partnerskiego AMAZONA

W celu przystąpienia do programu partnerskiego AMAZONA należy wypełnić formularz rejestracyjny, który następnie przekazywany jest do administratora strony internetowej shop.AMAZONA.com.pl. Administrator na podstawie przekazanych danych podejmie decyzję o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu partnerskiego AMAZONA jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z linków promocyjnych oraz materiałów marketingowych AMAZONA

Jako uczestnik programu partnerskiego AMAZONA będziesz mógł promować produkty dostępne w programie przy użyciu linków promocyjnych oraz bannerów. Pobrane z shop.AMAZONA.com.pl materiały promocyjne mogą być rozpowszechnianie na Twoich stronach internetowych pod warunkiem, że nie działają one w sprzeczności z prawem kraju na terenie którego są hostowane.

AMAZONA udziela każdemu Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów promocyjnych i zastrzeżonych znaków towarowych produktów dostępnych w programie.

Afiliant może kopiować treści zawarte na stronie AMAZONA oraz tworzyć własne.

3. Prowizje

Za sprzedaż wygenerowaną przy użyciu linków promocyjnych otrzymasz prowizję. Wysokość prowizji określona jest w panelu administracyjnym shop.AMAZONA.com.pl i może ulec zmianie. W przypadku zmiany wysokości prowizji zostaniesz o tym powiadomiony z 30-dniowym wyprzedzeniem. Prowizja należy się tylko za transakcje w pełni opłacone i zrealizowane (zamówienie zostało wysłane do klienta). Za transakcje dokonane przez partnera i osoby zatrudnione w jego organizacji prowizja nie zostanie wypłacona. W przypadku gdy klient zwróci zamówiony towar lub złoży reklamację u wystawcy karty kredytowej, prowizja zostanie odjęta od salda konta partnera. Jeżeli wysokość zwrotów i/lub reklamacji przekroczy 5% Twoje konto może zostać zamknięte lub zawieszone.

4. Wypłata prowizji

Należne prowizje są wypłacane co miesiąc przy użyciu wybranej przez Ciebie metody płatności. Prowizje wypłacane są 21-go dnia każdego miesiąca (lub w następny dzień roboczy w przypadku dni wolnych od pracy) i obejmują zrealizowane transakcje z poprzedniego miesiąca.

5. Dozwolone metody marketingowe

Partnerzy korzystający z programu partnerskiego AMAZONA powinni wykorzystywać metody marketingowe zgodne z netykietą. Niedozwolone są jakiekolwiek akcje promocyjne prowadzone przy użyciu technik spamu, a w szczególności zabronione jest:

wysyłanie kampanii e-mailowych do użytkowników, którzy nie wyrazili Partnerowi zgody na otrzymywanie od niego korespondencji marketingowej,

spamowanie for internetowych i blogów,

spamowanie telefonów komórkowych.

Wykrycie stosowania niedozwolonych metod marketingowych spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta Partnera i zajęcie jego niewypłaconej prowizji. Jeżeli działania Partnera narażą AMAZONA na straty finansowe, zostanie on obciążony tymi kosztami.

Niedozwolone jest reklamowanie i pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron Partnera na słowa kluczowe zawierające nazwy produktów. Oznacza to, że:

Niedozwolona jest sprzedaż produktów w serwisie ALLEGRO.

Niedozwolone jest podszywanie się pod właściciela sklepów współpracujących z AMAZONA oraz stosowanie mechanizmów, które wprowadzają w błąd klienta końcowego.

Możliwe jest dokonanie zamówienia w imieniu klienta, ale w takim przypadku konieczne jest podanie jego pełnych danych adresowych i kontaktowych (w szczególności adresu e-mail i telefon).

Afiliant AMAZONA zobowiązuje się do przestrzegania regulacji prawnych kraju w którym promuje produkty z oferty.

Odpowiedzialność za teksty oraz grafiki umieszczane na stronach Partnera ponosi wyłącznie Partner.

6. Uczestnictwo w programie partnerskim AMAZONA

Uczestnictwo w programie partnerskim AMAZONA rozpoczyna się w momencie pomyślnej rejestracji i akceptacji regulaminu. Od tej pory AMAZONA oraz Afiliant powinni wywiązać się postanowień płynących z regulaminu. Udział w programie partnerskim AMAZONA jest bezpłatny.

Każdy Parter może posiadać tylko jedno konto w programie partnerskim AMAZONA. Niedozwolone jest tworzenie wielu kont przez jedną osobę. Wykrycie takich praktyk grozi natychmiastowym zamknięciem wszystkich powiązanych kont i zajęciem niewypłaconych prowizji.

Każdy Afiliant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób niezbędny do prowadzenia współpracy z AMAZONA.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w programie AMAZONA

Rezygnacja z uczestnictwa w programie jest możliwa w każdej chwili na pisemne/mailowe żądanie Partnera.

8. Postanowienia końcowe

Akceptacja postawień regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Partnerem a AMAZONA. Złamanie zasad regulaminu może spowodować zawieszenie lub zamknięcie konta Partnera i zawieszenie wypłat lub utratę prowizji.